4.05 วิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2วันทนี แสงคล้ายเจริญ
2554เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายูดิน อุสมาน
2557รูปแบบการสร้างสังคมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตายูดิน อุสมาน
2559ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง
2553การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุพร สุนทรนนท์; วินัย แคสนั่น; ธนภัทร นาคิน
2556ความเข้าใจในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์
2559-11ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อความสาคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนมะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; ซำสีนาร์ ยาพา; อาซียะ วันแอเลาะ; อัฟฟาน สามะ
2560-07แรงจูงใจของนักเรียนในการศึกษาภาษาอาหรับ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รอมยี มอหิ; มะซัมดี สะอะ; นิอาเซ็ง มะตาเอ; มาซือรัง อามิง; อาดีละห์ หะยีนิแว
2560-03แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวรทา รุ่งบานจิต; วราลี รุ่งบานจิต; วรนาถ แซ่เซ่น; วรากร แซ่พุ่น; ภากร นพฤทธิ์
2559ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาบุปผา ไชยแสง; นูรีดา จะปะกียา; จารุณี การี; ชุติมา คำแก้ว; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2562-12การสารวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเมือง จังหวัดยะลาวราลี รุ่งบานจิตและคณะ; วรทา รุ่งบานจิต; วรนาถ วรนาถ แซ่เซ่น; วรากร แซ่พุ่น; ภากร นพฤทธิ์
2559การศึกษาภูมินามของหมู่บ้านในอาเภอรามัน จังหวัดยะลาซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; ถาวร มณีนิล; โสภณ พฤกษวานิช; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; อาลิษา เซ็งกะแซรี
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21: ศึกษากรณี หมวดรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; สุวิมล แซ่ก่อง; สุวิมล แซ่ก่อง; ศรินทร์ญา จังจริง; อิสยัส มะเก็ง; คมวิทย์ สุขเสนีย์; มุบดี อุเด็น; ชัยวัฒน์ โยธี; ปพน บุษยมาลย์
2559ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน รายวิชา สังคมภิวัตน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศุภรัตน์ มฤคี
2563รายงานวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิค-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม
2562-12ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนภาษาและปริชานความ เชื่อด้านการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาครู หลักสูตรครุ ศาสตร์ภาษาอังกฤษ - ความท้าทายต่อการจัดการศึกษาครู ในบริบท การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู; ชณิตา เก้าเอี้ยน
2562-11-29ศึกษาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุนิสา โส๊ะอุ; ตรีนุช เกิดทองคำ; คอลีเยาะ เจ๊ะโด; ชณิตา เก้าเอี้ยน; สุกินา อาแล; ชีวลา บาดกลาง
2554ความคาดหวังของประชาชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ศรีประไพ อุดมละมุล; นินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2562-12ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2559ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลาราศรี สวอินทร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50