Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5395
Title: แรงจูงใจของนักเรียนในการศึกษาภาษาอาหรับ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Other Titles: Student’s Motivation of learning Arabic language in Southern Thailand
Authors: รอมยี มอหิ
มะซัมดี สะอะ
นิอาเซ็ง มะตาเอ
มาซือรัง อามิง
อาดีละห์ หะยีนิแว
Keywords: แรงจูงใจ
สามจังหวัดชายแดนใต้
ภาษาอาหรับ
Issue Date: Jul-2560
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Abstract: ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ภาษาอาหรับเป็นภาษา ที่สำคัญภาษาหนึ่งที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายไปพร้อม ๆ กับการแผ่ขยายของศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ ๆ มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่ยึดถือในหลักคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งถูก เขียนด้วยภาษาอาหรับทำให้คนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ภาษาอาหรับเป็นอย่างมาก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนใต้ในการศึกษาต่อด้านภาษาอาหรับ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามและประเด็นเสวนาเป็นเครื่องมือ วิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 400 คน และผู้เข้าร่วมเสวนามา จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำนวน 50 คน รวมทั้งหมด 450 คน โดยการวิจัยครั้งนี้ เปรียบเทียบเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับ และอิสลามศึกษา เช่น สาขาภาษาอาหรับและ วรรณคดี สาขาการสอนภาษาอาหรับ สาขาภาษาอาหรับอิสลามศึกษา เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจและความต้องการศึกษาต่อด้านภาษาอาหรับอยู่ในระดับมาก และสาขาวิชาที่นักเรียน สนใจมากที่สุดคือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ และสาขาที่นักเรียนสนใจคือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอาหรับ และปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักเรียนในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนใต้ในการศึกษาต่อด้านภาษาอาหรับมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านศาสนา (􀀀􀴤=4.43) รองลงมา คือด้านอาชีพและเศรษฐกิจ (􀀀􀴤=3.82) และปัจจัยด้านวัฒนธรรมและวิชาการ (􀀀􀴤=3.74) ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ปประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาษาอาหรับใน อนาคต
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5395
Appears in Collections:4.05 วิจัยItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.