Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2178  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1994A structuralistic analysis of the Nation Radio news productionRached Heemsuree
2001A structural analysis of Melayu program production on TV11 YalaRached Heemsuree
2007ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดความอ้วน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อัปสร อีซอ
2007การจัดการธุรกิจชุมชน : แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนัทที ขจรกิตติยา
2009ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของเกษตรกร ชาวสวนยางที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตยางพาราในเขต สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ภูวดล ดลภาค; สุธิดา วัฒนายืนยง
2009รูปแบบการสื่อสารของภาครัฐที่เหมาะสมกับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิชาวดี ตานีเห็ง; ราเชษฐ์ หีมสุหรี
2010-01-31พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา-
2012-07-01ตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลของแรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนัทที ขจรกิตติยา; ชาลี ไตรจันทร์; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
2013Hari Raya Aidilfitri ThailandMuhammad Rusdy Sheikh Waroon; Weerachart Janput
2013-09-16ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์:วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศิริชัย นามบุรี
2014แนวทางในการพัฒนาหอกระจายข่าว ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีราเชษฐ์ หีมสุหรี
2014-07-01ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)ชมพูนุท ศรีพงษ์
2014-12-25พฤติกรรม การ เปิด รับ แรง จูงใจ ความ พึง พอใจ และ การ ใช้ ประโยชน์ จาก ข้อมูล ข่าวสาร บน เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ ไทย ของ กลุ่ม ผู้ อ่าน ใน เขต กรุงเทพมหานครชฎาภรณ์ สวนแสน; อรนุช เลิศจรรยารักษ
2015พิพิธภัณฑ์เสมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญาศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
2015พูพอน "รากมหัศจรรย์"ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
2015ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
2015เฟิร์นพืชแห่งการค้นหาศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
2015สายน้ำแห่งชีวิตศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
2015พฤกษศาสตร์น่ารู้ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
2015Systems Analysis of Risk Assessment for Moodle Learning in a LAMP Environment from Log FilesPreecha Pangsuban; Prachyanun Nilsook; Panita Wannapiroon