4.02 บทความวิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 202
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-08-13ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาบุปผา ไชยแสง
2562-12-27ความต้องการและแนวทางการดำเนินงานคลังปัญญาตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจารุณี การี
2559-12-15ูรูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์; สรัญญา กฤษณานุวัตร
2560-08-13ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาบุปผา ไชยแสง; นูรีดา จะปะกียา; จารุณี การี; ชุติมา คำแก้ว; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2559-11-22แนวทางการพัฒนาห้องสมุดปัญญาภิรมย์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรีดา จะปะกียา; อุบล ตันสม; จารุณี การี; นูสีลา ยูมะโซ; มะรอเซะ ลาเม็ง
2021-06-25Challenges to Teacher Education in Teaching Preparation: Factors Affecting Teaching Practices and Beliefs about Communicative Language Teaching of English Language Student-Teachers in Southern ThailandShenita Kaweian; Cheewala Badklang; Kholeeyoh Jehdo; Sunisa So-u; Treenuch Chaowanakritsanakul
2564-06-25ผลการใช้นิทานอีสปร่วมกับการสอนแบบบทบาทสมมติที่มีต่อการเข้าใจความหมายของคำกริยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลายามีละห์ นิเลาะ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2564-06-25ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการที่พักในจังหวัดยะลาวันทนี แสงคล้ายเจริญ; นิชาภัทรชย์ รวิชาต
2564-06-25การวิเคราะห์เนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบในหนังสือภาพสำหรับเด็กที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ happyreadingอามานีจะปะกียา; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2564-06-25สถานภาพและบทบาทตัวละครหญิงในรวมเรื่องสั้นกลางฝูงแพะหลังหักฟิรดา แวนาแว; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2564-06-25อัตลักษณ์ของกลุ่มคลื่นใหม่ในการจัดค่ายพัฒนาการอ่านการเขียนมาโนช ดินลานสกูล; นิยา บิลยะแม
2564-05-28กลวิธีการตอบปฏิเสธของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานัจมีย์ อาแซ; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
2564-05-28การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวราลี รุ่งบานจิต; วรทา รุ่งบานจิต
2563-12-17ภาพรวมของวิทยานิพนธ์ไทยที่ศึกษาเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระหว่าง พ.ศ. 2528-2556นิยา บิลยะแม; สุเมตตา ประสาทแก้ว
2562-07-25ตำนาน "ไอ้ไข่วัดเจดีย์" กับกระบวนการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2562-02-22ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลาราศรี สวอินทร์; วิไลวรรณ วิไลรัตน์; สรียา หมัดอาด้ำ
2562-02-22มโนอุปลักษณ์ทะเลของผู้ใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซอฟูวะห์ กูโน
2562-02-22ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาการเมืองโลกโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านศุภรัตน์ มฤคี; สรียา หมัดอาด้ำ
2561-12-01บทดิเกร์ฮูลู: คุณค่าทางภาษาที่เชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ะธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2560-02-09คตินิยมและคติชนปักษ์ใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้: กรณีศึกษาวันคารคำกาพย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 202