3.04 วิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-10การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
2563-10ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของเด็กออทิสติกเรียนร่วมโรงเรียนบ้านลิมุด จังหวัดยะลาพุมพนิต คงแสง
2561พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดยะลาพุมพนิต คงแสง; ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข
2563-10การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อสร้างการรับรู้และจดจํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยะลาอัญชริกา จันจุฬา; สกล สมจิตต์; สุภาพร จันทรคีรี
2561ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับนักศึกษาผู้หญิงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานุสรัน เฮาะมะ
2555การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวสันติศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกสรี ลัดเลีย
2558ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
2561การจัดการเรียนรู้รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษายามีละห์ โต๊ะแม
2561-09รายงานวิจัยศึกษาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลฮาลิม อาแด; อิบบรอเฮง อาลฮูเซน
2563-10การออกแบบบัตรคำอักษรภาษาอังกฤษเทียบเสียงภาษาไทยขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3เฟรดาว สุไลมาน; สิทธิชัย แพงทิพย์; ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
2563-10การพัฒนาสื่อการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่บูรณาการบริบท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในจังหวัดยะลาฟาร่า สุไลมาน; นูรฮัสวานี บอตอ
2563-10การปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการของโรงเรียนต้นตันหยงอับดุลรอแม สุหลง; มูหำหมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2560-08การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2555การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้นิตยา เรืองแป้น
2563-10ผลการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4ฌัชสกร คงชีวสกุล; ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก; มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์; สุนิศา ธรรมบัญชา; คเณศ รัตนวิไล
2561การให้คำปรึกษาตามทฤษฎีคุณลักษณะ-องค์ประกอบเพื่อพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดยะลาจันจลี ถนอมลิขิตวงศ์; สมฤดี ปาละวัล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16