1.01 บทความวิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 737
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-03-10การผลิตกระถางต้นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกากกาแฟ ผักตบชวา และขุยมะพร้าวนุสลาวาตี จูมิง; รุสนีดา ดอเลาะ; ภานุ คะนอง; จุฑามาศ แก้วมณี
2565-03-10การหมักมูลฝอยอินทรีย์จากเศษอาหารโดยใช้ถังหมักอย่างง่ายสำหรับบ้านเรือนภานุ คะนอง; จุฑามาศ แก้วมณี
2565-03-10การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษไม้เหลือใช้ร่วมกับกากกาแฟมารีนา ปาเซเลาะ; นฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; รอมสัน หมาดมานัง
2565-03-10ระบบการจัดการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนกูตงวิทยาฟัยซอล ดาตู; ฟิตรี ดอเฮ็ง; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2565-03-10การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน โดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้กับการสอนแบบปกติไพศอล ดีแม; อิลฮัม โต๊ะหัวเมือง; พรรณี แพงทิพย์
2565-03-10ผลการใช้ชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค๊ดดิ้ง เรื่อง ไปเรียนยุค COVID-19 เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โซเฟีย นิลี; ซัลมีลา สุหลง; พรรณี แพงทิพย์
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องหลักการบวกและหลักการคูณ โดยใช้สื่อกระดานจำลองร่วมกับการใช้รูปแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5วราภรณ์ เล๊าะหา; ภราดร วารีศรี; สาธินี วารีศรี
2565-03-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อามีนะห์ หะยียาการียา; สาธินี วารีศรี
2565-03-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ Google Site เรื่อง เลขยกกำลังซอฟวัน มะลี; สาธินี วารีศรี
2565-03-10บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วยโปรแกรม Power point ร่วมด้วยกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning Theory: ELT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนราธิวาสอุไนซ๊ะห์ กะสะหะ; สาธินี วารีศรี
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม โดยจัดการเรียนการสอนด้วยชุดสื่อการ์ดทฤษฎีบทวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ฟิรดาวส์ ดอเลาะ; สาธินี วารีศรี
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อายูซะห์ ยูโซ๊ะมายู; ภราดร วารีศรี; สาธินี วารีศรี
2565-03-10พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรผสมมะนาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาณูรี ติยา; ซุฟฟียะห์ ยูโซะ; มูรนี ฮะ; เดียร์นา แม็ง
2565-03-10ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการบริโภคโยเกิร์ตเม็ดแมงลักในการแก้ปัญหาท้องผูกของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสูรีญาณี หะยีแม; ฟูซีย๊ะ ยาหะมุ; นูรีฮันญ์ สะมะแอ; เดียร์นา แม็ง
2565-03-10การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาเครื่องแกง: กรณีศึกษาเครื่องแกงผัดเผ็ด (เผ็ดน้อย) กลุ่มแม่บ้านโคกยาง-โคกกูแว จังหวัดนราธิวาสนิภาภัทร์ กุณฑล; นุรมา สีเด๊ะ; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2565-03-10แนวทางการพัฒนาสารทำความสะอาดจากน้ำหมักชีวภาพของผลไม้ในท้องถิ่นร่วมกับกากชานอ้อย กรณีศึกษา มะม่วง มะยม และตะลิงปลิงวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; อารีนะ วาจิ
2565-03-10แนวทางการพัฒนาสารทำความสะอาดจากน้ำหมักชีวภาพของเปลือกผลไม้เหลือทิ้งร่วมกับกากชานอ้อย กรณีศึกษา เปลือกมะนาว สับปะรด และส้มโอวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; นูรไลลา บือแน
2565-03-10การพัฒนาเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ไผ่กัรตีนี ยาโงะ; ลุตฟี สือนิ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2565-01การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ของประเทศไทยในอนาคตวรเกียรติ ไชยชนะ; วิชิต เรืองแป้น; สะอุดี มะประสิทธิ์
2565-03-10ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและสตูลนุรอาซีซันต์ สาอะ; นูรฟัตนา มะเร้ะ; แวซานียะห์ และบากา; ดูไดบ๊ะห์ ปูซู; ณัฐกานต์ ดันงุ่น; อารีนา หวาสกุล; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมี เลาหสกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 737