2.02 บริการวิชาการ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40
Issue DateTitleAuthor(s)
2562โครงการยกระดับ OTOP ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลามีนา ระเด่นอาหมัด
2561โครงการ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอบต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; นิชาวดี ตานีเห็ง; นันทา จันทร์แก้ว; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; ปิยะดา มณีนิล; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ปิยะดา มณีนิล; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; สัสดี กำแพงดี; อัลอามีล มะแต
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานตัดเย็บกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าเพสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กําแพงดี; พอหทัย ซุ่นสั้น; พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
2562โครงการพัฒนาการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์โรตีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ Start upปวีณา เจะอารง; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2562โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง
2564โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้่างรากแก้วให้ประเทศ) U2Tนิชาวดี, ตานีเห็ง
2563โครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามชุมชนสะเตงนอก จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2563การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนนิชาวดี ตานีเห็ง
2562การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยและการบริการวิชาการ ปีการศึกษา2561นิชาวดี ตานีเห็ง
2562โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน สะเตงนอก จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2562-06-22บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยการดำเนินงานด้วยการบรูณาการศาสตร์ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนิชาวดี ตานีเห็ง
2021องค์ความรู้หัตถกรรมเตยหนามจักสานอัปสร อีซอ; สุธิดา วัฒนยืนยง; ดุษฏี นาคเรือง; ปวีณา เจะอารง; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2564-01-28โครงการการพัฒนาร้านค้าคุณภาพกัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2564-02-24โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2559-02-22โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทสก์น้อยซูซัน หามะ
2563โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสื่อสารทางบวก ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนแก้ไข้ปัญหาฎาวีณี ต่วนมูดอ
2564-01-31วิทยากรบรรยายพิเศษกัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2558-08-20โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชื่อหลักสูตร : การทำธุรกิจจากขนมไทย สูตรต้นตำรับชาววัง (รุ่นที่ 1)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2558สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)กนกวรรณ กาญจนธานี
2562-06-14โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตร ก. \\: การทำธุรกิจการผลิต (ข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40