Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5701
Title: การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยและการบริการวิชาการ ปีการศึกษา2561
Authors: นิชาวดี ตานีเห็ง
Keywords: การบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ
Issue Date: 2562
Publisher: ประชาชน นักศึกษา ผู้ประกอบการ
Citation: จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี
Abstract: 1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้ รหัสวิชา 3101103 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยมีผู้สอนคือ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง โดยบูรณาการกับการวจัย เรื่อง การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดผลิตภณฑ์จักสานเตยหนามสู่เชงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ชุมชนสะเตงนอก จังหวัดยะลา และบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวฒนธรรม กิจกรรม การผลิต สื่อประชาสัมพนธเพออนุรักษ์และสืบทอดภมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากเตยหนาม ณ หมู่ที่ 6 บ้านพงบูโล๊ะ ชุมชนพงบูโล๊ะ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนักศึกษาสามารถผลิตผลงานเป็นคลิปสื่อวดิโอ การอนุรักษ์และสืบสานผลิตภณฑ์ภมิปัญญาท้องถิ่นจากเตยหนาม ชมชนสะเตงนอก เผยแพร่ผ่านสื่อเฟส บุค 2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา การสื่อสารด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และโครงการ สนับสนุน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ กิจกรรม การอบรม ปฏิบัติการการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะแลหนัง อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา แก่เยาวชนใน พื้นที่ และบูรณาการกับการบริการวิชาการ กิจกรรม การระดมความคิดเห็นของเยาวชนในการมีส่วนร่วมการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะแลหนง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5701
Appears in Collections:2.02 บริการวิชาการ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D003.pdf823.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.