Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5723
Title: การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานตัดเย็บกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าเพ
Authors: สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
ปิยะดา มณีนิล
สัสดี กําแพงดี
พอหทัย ซุ่นสั้น
พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
Keywords: การพัฒนาผลิตภัณฑ์
งานตัดเย็บกลุ่มผู้สูงอายุ
Issue Date: 2562
Publisher: กลุ่มตัดเย็บบ้านท่าแพ
Abstract: กลุ่มงานตัดเย็บผู้สูงอายุบ้านท่าเพ เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 5 คน ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำได้แก่ ผ้ากันเปื้อน กระเป๋า ปอก หนอน และงานตัดเย็บอื่นๆ ทางกลุ่มมีความต้องการองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การคำนวนต้นทุน กำไร การตลาด การเงินและการส่งเสริมการขายสินค้า เพื่อแก้ปัญหาทางด้านทักษะการผลิตสินค้า การขาดอัตลักษณ์ของสินค้า และการหาตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควรได้รับการพัฒนาสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์การผลิตและพัฒนานวัตกรรมพัฒนาตัวสินค้าที่โด่ดเด่น น่าสนใจ โดยพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบัญชี การตลาด และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5723
Appears in Collections:2.02 บริการวิชาการ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54NsXsgCmjiHV5uBO6cI.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.