1.04 วิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากพรอพอลิสของชันโรงฮาซัน ดอปอ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัชมาน อาแด
2561คุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาคผงสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; สุนีย์ แวมะ
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ (Day care) ตามความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2562ปัจจัยทำนายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลารัตติภรณ์ บุญทัศน์; นวรัตน์ ไวชมภู; เดียร์นา แม็ง
2562รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ. ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลานวรัตน์ ไวชมภู; สุนีย์ เครานวล; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; เดียร์นา แม็ง
2556ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดยะลาพรสวรรค์ เพชรรัตน์
2559การผลิต การตลาด และความต้องการใช้ดาหลาในพื้นที่ภาคใต้พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ทวีวรรณ ทองนวล; พรรณี แพงทิพย์
2560ทัศนคติและการยอมรับการเลี้ยงแกะของผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดยะลาบุคอรี มะตูแก; เกตวรรณ บุญเทพ
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล: น้ำนมจากถั่วดาวอินคานุชเนตร ตาเย๊ะ; รอมลี เจะดอเลาะ
2560การพัฒนาข้าวเกรียบปลาจากซูริมิเสริมฟักทองจริยา สุขจันทรา; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน้ำนมแพะฮาลาลพร้อมบริโภคนุชเนตร ตาเย๊ะ; รอมลี เจะดอเลาะ; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล: ข้าวตังใบยอหน้าบูดูตูมิฮนุชเนตร ตาเย๊ะ
2558การกำจัดสีย้อมโดยสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; สมภพ เภาทอง; อุบล ตันสม; ปิยศิริ สุนทรนนท์
2561กระบวนการกำหนดทางเลือกในการจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จุฑามาศ แก้วมณี
2562การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จุฑามาศ แก้วมณี
2563ผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อความคงตัวของแผ่นแป้งขนมโบว์ในระหว่างการเก็บรักษากูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2558การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตันแพรวศรี เดิมราช; มูนีเร๊าะ ผดุง; จันทนา มีชัยชนะ; เอกภักดิ์ มีชัย
2559การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2557การศึกษากิจกรรมต้านออกซิเดชันจากส่วนต่างๆของผลพิลังกาสาปิยศิริ สุนทรนนท์; อุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง
2558การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลาจริยา สุขจันทรา; นูรีดา วาแต; สุไวบะห์ สะอิ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63