Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-06-09การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ศึกษากรณี หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2559-07-07แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและวัดผลงานการบริการกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2562ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม ผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตาบลยุโป อาเภอเมือง จังหวัดยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21: ศึกษากรณี หมวดรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; สุวิมล แซ่ก่อง; สุวิมล แซ่ก่อง; ศรินทร์ญา จังจริง; อิสยัส มะเก็ง; คมวิทย์ สุขเสนีย์; มุบดี อุเด็น; ชัยวัฒน์ โยธี; ปพน บุษยมาลย์
2562-09การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2561-06-08การวิจัยและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2563-08-14มุมมองของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือ การปรับตัวต่อมาตรการป้องกัน และแนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกันโรคโควิด-19ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2562-03-21การรับรู้ สาเหตุและแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จุดเสี่ยง ของเทศบาลนครยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2562-08-05ความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานูรีดา ตาเยะ; สุขสันต์ ประสิทธิ์หิมะ; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2562-08-05ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน และบทบาทของ ภาครัฐกับแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลานารีรัตน์ มะลิวัลย์; วิภารัตน์ โอสถสุวรรณ์; กนกวรรณ แก้วแดง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์