Browsing by Author เวคิน วุฒิวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-08-17การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนเวคิน วุฒิวงศ์
2560-02การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโบราณสถาน : กรณีศึกษาโบราณสถาน บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; ซูลฟีกอร์ มาโซ; เวคิน วุฒิวงศ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง; ซอฟียะห์ แชลี
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
2561-01-27ความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามูฮัมหมัดอัฟฟาน เจ๊ะอูมา; นัซรูดีน ลิดอง; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร; แวมามุ แวหะมะ; เวคิน วุฒิวงศ์
2016-06-30ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2558ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2559ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง
2560-10-18ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในแหล่งน้ําพื้นที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซูไบดี โตะโมะ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; นัสรี มะแน; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ประยูร ดำรงรักษ์; เวคิน วุฒิวงศ์
2015-12ความเข้าใจในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ตำบลทรายขาว อำภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์
2556ความเข้าใจในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์
2562-07ทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาซูไบดี โตะโมะ; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; สุภารัตน์ เต็มรัตน์; เวคิน วุฒิวงศ์
2553ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจ สังคมและการพัฒนาพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2562-07ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง (Durio zibethinus Murray) พืชเศรษฐกิจในตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาพาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; สุภารัตน์ เต็มรัตน์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559-04-24ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2559ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2561-01สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล
2562แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; นินุสรา มินทราศักดิ์; เวคิน วุฒิวงศ์; ยุทธนา กาเด็ม; กมลวรรณ ชนะกุล; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร
2563-01-27แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม; นินุสรา มินทราศักดิ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; กมลวรรณ ชนะกุล; เวคิน วุฒิวงศ์; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร
2559โคงการฝึกอบรมทำเซรั่มบำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสารสกัดจากธรรมชาติเวคิน วุฒิวงศ์; สวพร จันทรสกุล; สวรรยา กุลทวี
2561โครงการ อบรมปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเวคิน วุฒิวงศ์; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; ปิยะมาศ สร้อยแก้ว; ศศิธร อินทร์น้ำหอม