Browsing by Author สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-29การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; กูรอฮายา ยือแร; รอกีเยาะ ยูโซ๊ะ; อารีนา เจ๊ะนิ
2561-05-26การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นูรฮาซีดีน มะลูมุ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; พรรณนี ธรรมประเสริฐ
2561-05-26การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการกลุ่มโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5บัลกีส ดะยี; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2564-06-25การวิเคราะห์เนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบในหนังสือภาพสำหรับเด็กที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ happyreadingอามานีจะปะกียา; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2563นวัตกรรมละครสร้างสรรค์ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุภา วัชรสุขุม; ซอฟูวะห์ กูโน
2565“นักศึกษาครูภาษาไทยสู่การนําเสนองานวิชาการระดับชาติ”จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุเมตตา ประสาทแก้ว; ซัลมา รัตนเยี่ยม
2562-12ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2563-05ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2560-08ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุภา วัชรสุขุม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
2561-05-26ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาคอรีเย๊าะ ดีปาตี; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2559-04ผลการสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2564-06-25ผลการใช้นิทานอีสปร่วมกับการสอนแบบบทบาทสมมติที่มีต่อการเข้าใจความหมายของคำกริยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลายามีละห์ นิเลาะ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2559-12-15ูรูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์; สรัญญา กฤษณานุวัตร
2564-06-25สถานภาพและบทบาทตัวละครหญิงในรวมเรื่องสั้นกลางฝูงแพะหลังหักฟิรดา แวนาแว; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2565“เรียนภาษาไทยให้บูรณาการ: การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย”จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุเมตตา ประสาทแก้ว; ซัลมา รัตนเยี่ยม
2560-09-14โครงการนำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชนสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-03-19โครงการนำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชนสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์