Browsing by Author สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-04-30การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21: ศึกษากรณี หมวดรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; สุวิมล แซ่ก่อง; สุวิมล แซ่ก่อง; ศรินทร์ญา จังจริง; อิสยัส มะเก็ง; คมวิทย์ สุขเสนีย์; มุบดี อุเด็น; ชัยวัฒน์ โยธี; ปพน บุษยมาลย์
2562-03-21การรับรู้ สาเหตุและแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จุดเสี่ยง ของเทศบาลนครยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2562-09การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2563-07การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; อิสยัส มะเก็ง; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ธงฉาน สุวรรณรักษา
2563-12-29การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; อิสยัส มะเก็ง; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ธงฉาน สุวรรณรักษา
2561-06-08การวิจัยและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2559-07-07การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2560-06-09จิตสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยกัลการพัฒนาท้องถิ่นในทัศนะของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2562-08-05บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยะลามัรวาน ดือระซอ; นูรอาซีนา บือราเฮง; มะไซดี ดอเลาะ; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2563-08-14มุมมองของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือ การปรับตัวต่อมาตรการป้องกัน และแนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกันโรคโควิด-19ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2564รายงานวิจัยนวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ดรุณี พัฒนจินดา; วราภรณ์ เพชรช่วย
2562ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม ผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตาบลยุโป อาเภอเมือง จังหวัดยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2559-07-07แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและวัดผลงานการบริการกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2563-08-14แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการขยะอันตราย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2559โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2557-11โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดทำกฎหมายท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง