Browsing by Author นิชาวดี ตานีเห็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560Identity of Students in Faculty of Management Sciences, Communication Arts Program in Digital Broadcasting, Yala Rajabhat Universityนิชาวดี ตานีเห็ง; ณัฐพงษ์ หมันหลี; ชฎาภรณ์ สวนแสน; อาซูวัน อาเยะ; สุไลณี อาแล
2562The study of the situation and the trend of radio program broadcasting production for the aged society by mass communication units in Yala Provinceนิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์ สวนแสน
2562การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยและการบริการวิชาการ ปีการศึกษา2561นิชาวดี ตานีเห็ง
2561การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตกรรมจักสาน จากเตยหนาม ชุมชนพงบูโละ จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2560การพัฒนารูปแบบทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชน ในจังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2562การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิชาวดี ตานีเห็ง
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในระดับตำบล จังหวัดยะลาเบญญาดา เหล่าธนถาวร; นิชาวดี ตานีเห็ง; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; อัลอามีน มะแต; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2562การศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุของหน่วยงานสื่อสารมวลชน ในจังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์ สวนแสน
2562การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2561การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการจัดตั้งกลุ่มสืบทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเตยหนาม ชุมชนพงปูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง; สุไลณี อาแล
2563-01ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทหนังสั้นธนากร แซีหลี; อิรฟาน มูซอ; ซามีลา ดือเลาะ; นุสรา กุมูโด; อานีลา อุเซ็ง; นิชาวดี ตานีเห็ง
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการนาเดียร์ สมานกุล; ธนากร แซหลี; อิรฟาน มูซอ; ซามีลา ดือเลาะ; นุสรา กุมูโด; อานีลา อุเซ็ง; นิชาวดี ตานีเห็ง
2562-09-11นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ร่วมกับทีมทานตะวันจ้า เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ Deep souy young film makerนครินทร์ หะยีฮามะ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; นิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลณี อาแล
2562-06-22บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยการดำเนินงานด้วยการบรูณาการศาสตร์ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนิชาวดี ตานีเห็ง
2563ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจักสานจากเตยหนามชุมชนสะเตงนอก จ.ยะลา ภายใต้แบรนด์ "YAIJU"(ยายจู) หมอนเพื่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนิชาวดี ตานีเห็ง
2563ภูมิปัญญาจักสานจากเตยหนาวชุมชนสะเตงนอกยะลาสู่เชิงพาณิชย์ภาคใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนิชาวดี ตานีเห็ง
2562รายงานชุดโครงการวิจัยการยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากเตยหนามสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2009รูปแบบการสื่อสารของภาครัฐที่เหมาะสมกับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิชาวดี ตานีเห็ง; ราเชษฐ์ หีมสุหรี
2554รูปแบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิชาวดี ตานีเห็ง
2019สมรรถนะการสื่อสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิชาวดี ตานีเห็ง; วิทยาธร ท่อแก้ว; ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์; โกวิทย์ พวงงาม