Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4360
Title: การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Authors: นิชาวดี ตานีเห็ง
Keywords: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมรรถนะการสื่อสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Issue Date: 2562
Publisher: วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้การสื่อสารเปรียบเทียบรูปแบบการใช้การสื่อสาร องค์ประกอบสมรรถนะการสื่อสาร และศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารในการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนต าบลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมจ านวน 82คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงานได้แก่ การสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร การเปิดรับและแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ การถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปสู่ประชาชนในชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินพันธกิจขององค์กร การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน การสื่อสารเพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน การสื่อสารด้วยการสร้างผลงาน และการสื่อสารเพื่อรักษาฐานเสียงทางการเมือง การเปรียบเทียบรูปแบบการใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงานพบว่า ประสบการณ์ทางการบริหาร คุณวุฒิการศึกษา ทัศนคติและความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและทักษะการสื่อสารเฉพาะบุคคล ส่งผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกัน 6กลยุทธ์คือ กลยุทธ์รู้เขารู้เราเท่าทันเทคโนโลยีกลยุทธ์เข้าใจเข้าถึงพึ่งพาได้24ชั่วโมง กลยุทธ์สื่อสารคุณธรรมน าการพัฒนา กลยุทธ์สื่อสารผสานพลังทีมงาน กลยุทธ์สื่อสารประสานสัมพันธ์และ กลยุทธ์สื่อสารสมานฉันท์ชุมชนองค์ประกอบสมรรถนะการสื่อสารได้แก่สมรรถนะหลัก ด้านการพูดและน าเสนอ การฟัง บุคลิกภาพ การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างช่องทางการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสื่อสารใหม่และสมรรถนะเฉพาะเชิงพื้นที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเป็นแบบอย่างผู้น าในวิถีอิสลาม และการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร ได้แก่ ด้านประเด็นเนื้อหาการพัฒนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์ บุคลิกภาพส าหรับผู้น าท้องถิ่นยุคใหม่การพูดต่อหน้าชุมชนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่ การฝึกอบรมปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถอดบทเรียนความส าเร็จและการศึกษาดูงานองค์กรที่ผู้น าท้องถิ่นมีสมรรถนะการสื่อสารระดับสูง
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4360
Appears in Collections:2.01 บทความวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
126067-Article Text-675661-2-10-20190908 (1).pdf324.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.