Browsing by Author ซูไรดา เจะนิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-05การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; โสภณ พฤกษวานิช
2559การศึกษาภูมินามของหมู่บ้านในอาเภอรามัน จังหวัดยะลาซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; ถาวร มณีนิล; โสภณ พฤกษวานิช; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; อาลิษา เซ็งกะแซรี
2562-07การสำรวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนวรนาถ แซ่เซ่น; ภากร นพฤทธิ์; วรทา รุ่งบานจิต; วรากร แซ่พุ่น; วราลี รุ่งบานจิต; ซูไรดา เจะนิ
2563-08-17ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนวนไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขวัญตา ทวีสุข; สวพร จันทรสกุล; ซูไรดา เจะนิ
2558-02ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะทางภาษาไทยซูไรดา เจะนิ
2563-08-17ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาในการการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; ซูไรดา เจะนิ
2560-05-03ศึกษาภูมินามของหมู่บ้านในอำเภอรามัน จังหวัดยะลาซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; ถาวร มณีนิล; โสภณ พฤกษวานิช; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; อาลิษา เซ็งกะแซรี
2562-05-22สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงมุสลิมที่ปรากฏในเรื่องสั้นกลางฝูงแพะหลังหัก ของ อุมมีสาลาม อุมารนูรีดา การีจิ; รุสนา สะเอ๊ะ; อัลวานีย์ อิหม่ำเหม; ฮามีซา กือมะ; ซูไรดา เจะนิ
2017-02สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; ซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; โสภณ พฤกษวานิช
2560โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยซูไรดา เจะนิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์