Browsing by Author อัปสร อีซอ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 55 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2565Happy Life Modelอัปสร อีซอ
2563Integrated Learning Innovationอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ชรีฮาน ยีแว; อรวรรณ วรานันตกุล
2562Logo design of processed products from pandanus wang chan district, raman district, Yala provinceอัปสร อีซอ; รอมซี แตมาสา; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; วราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล
2561การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ
2559การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอป ระดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; สุธิดา วัฒนยืนยง; ปวีณา เจะอารง; ภูตรา อาแล
2558การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ย์ภูตรา อาแล; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2561การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2554การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (ปาลอ-กรือโป๊ะ) สู่ธุรกิจแฟรนไชส์อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2551การพัฒนาชุดนักศึกษามุสลิมหญิง (ฮิญาบ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้อัปสร อีซอ; นัทที ขจรกิตติยา
2563การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดยะลา ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป; อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; รอมซี แตมาสา
2556การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการ โดยใช้การสื่อสารการตลาดแบบ ผสมผสาน“สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาอัปสร อีซอ
2558การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูป จังหวัดยะลา)อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล
2557การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูป จังหวัดยะลา)อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล
2021-03-31การพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามวิถีปกติใหม่อัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; สุกฤษตรา พุ่มแก้ว; อรวรรณ กมล; สุนีย์ เครานวล; รอมลี เจะดอเลาะ
2553การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นัทที ขจรกิตติยา
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; รอมซี แตมาสา; เบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; วราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล
2550การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเกมในการจัดการเรียนการสอน สายวิชาการตลาด (ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้)อัปสร อีซอ
2559การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2559การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “สะดาวา” จังหวัดปัตตานี ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2017การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ