Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5423
Title: Integrated Learning Innovation
Authors: อัปสร อีซอ
ปวีณา เจะอารง
สุธิดา เลขาวิจิตร์
ชรีฮาน ยีแว
อรวรรณ วรานันตกุล
Keywords: การบูรณาการภารกิจการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้
สาขาการตลาด
Issue Date: 2563
Publisher: สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: กิจกรรม การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 (KM YRU Forum 2019) ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นที่ 1 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5423
Appears in Collections:9.4.5 KM YRU FORUM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Integrated Learning Innovation.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.