Browsing by Author อัปสร อีซอ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 55 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; อัปสร อีซอ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2021การสร้างแบรนด์ "dure" กระเป๋าเตยหนามจักสานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; สุกฤตรา พุ่มแก้ว; วิโรจน์ ไพบลูย์เวชสวสัดิ์
2555การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลาอัปสร อีซอ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; นัทที ขจรกิตติยา; ปวีณา เจะอารง; ดุษฎี นาคเรือง
2561การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้จิราพร เกียรตินฤมล; อัปสร อีซอ; อุษณีย์ พรหมศรียา
2554การใช้กิจกรรมประกวดเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาอัปสร อีซอ
2016-06-30ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2558ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2007ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดความอ้วน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อัปสร อีซอ
2547ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรลดความอ้วน (ศึกษากรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )อัปสร อีซอ
2563นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ; มนัส สุทธิการ; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสด
2021นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; จิราพร เกียรตินฤมล; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ; มนัส สุทธิการ; วิโรจน ไพบูลยเวชสวัสดิ์
2563ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2560ปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของ ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; อัปสร อีซอ; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; สุไลยา กุวิง; อับบ๊าส พาลีเขตต; วุฒิชัย คงยัง
2559ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2562รศ.อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติอัปสร อีซอ
2561รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาอัปสร อีซอ
2561รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิจัยระดับชาติและนานาชาติอัปสร อีซอ
2562-02-14รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นอัปสร อีซอ
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานี ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; ธีรยุทธ มูเล็ง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์