Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6435
Title: การจัดการทักษะการนําเสนอผลงาน conference For national or international
Authors: วัชระ ขาวสังข์
ชมพูนุท ศรีพงษ์
ภูตรา อาแล
นุชนภา เลขาวิจิตร์
ปิยะดา มณีนิล
มัสนา ตาเหร์
Keywords: ทักษะการนำเสนอผลงาน
เทคนิคการนำเสนอผลงาน
การเตรียมผลงาน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
Issue Date: 2565
Publisher: สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: กิจกรรม การนําเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) ประเด็นการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6435
Appears in Collections:9.4.5 KM YRU FORUM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
การจัดการทักษะการนำเสนอผลงาน.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.