9.4.5 KM YRU FORUM Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การบูรณาการรายวิชาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและลดภาระงานของนักศึกษานินุสรา มินทราศักดิ์, สุไลมาน หะโมะ; คมวิทย์ สุขเสนีย์, นาเดีย ปายอ; วันฮารงค์ บินอิสริส
2565การสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองในสถานการณ์โควิด-19นุสรัน เฮาะมะ
2565การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสําหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฮูดาย์ ดูมีแด, อัฟฎอล อาแว
2565กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนําเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติวิไลวรรณ วิไลรัตน์; สรียา หมัดอาด้ำ
2565การสอนภาษาอาหรับ 2 แบบออนไลน์ประกอบด้วยอีเลอร์นิ่งอับดุลรอแม สุหลง
2565เรียนสนุก วิจัยสําเร็จแบบปังปุรีเย่ละออ มามะ
2565Checklist งบจังหวัดซูไบดี โตะโมะ
2565Happy Life Modelอัปสร อีซอ
2565Padlet ช่วยจํา (การจัดทําแผนการดําเนินงานและการติดตามงานรายกิจกรรม โดยการใช้โปรแกรม Padlet )กาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์, ริสมา สาเมาะ
2565บริการวิชาการสร้างยอดขาย 150,000 มาโดยไม่มีงบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุดปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ธีรยุทธ มูเล็ง, อับดุลเราะห์มาน สาและ; อุษณีย์ พรหมศรียา
2565บทเรียนท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด, ชีวลา บาดกลาง; ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล, สุนิสา โสะอุ๊; ชนิตา เก้าเอี้ยน, นูรูลฮุสนา ปารามัล
2565Certificate : VBA Excel with PowerPointรอสีตา สอนดี
2565กระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชน ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในสถานการณ์โควิด19วัชระ ขาวสังข์, ชมพูนุท ศรีพงษ์; ภูตรา อาแล, นุชนภา เลขาวิจิตร์; ปิยะดา มณีนิล, มัสนา ตาเหร์
2565เครื่องมือพิชิตความสําเร็จของการเก็บข้อมูลทรัพยากรพืช (อปท.)มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี, พาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ
2565การเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (แบบกึ่ง ออนไลน์) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมะซูรี เจ๊ะเด็ง
2565“นักศึกษาครูภาษาไทยสู่การนําเสนองานวิชาการระดับชาติ”จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุเมตตา ประสาทแก้ว; ซัลมา รัตนเยี่ยม
2565“ร่วมด้วยช่วยกัน” กระบวนการจัดการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจอย่างยั่งยืนปิยะดา มณีนิล, ชมพูนุท ศรีพงษ์; สัสดี กําแพงดี, วัชระ ขาวสังข์; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ, ภูตรา อาแล; นุชนภา เลขาวิจิตร์, มัสนา ตาเหร์
2565รายงานผลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดารีนา อาบูวะ, ริซมา สาเม๊าะ
2565การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานิภาภัทร์ กุณฑล, มูนีเร๊าะ ผดุง; ลิขิต ลาเต๊ะ, ศศิธร วิโนทัย
2565“เรียนภาษาไทยให้บูรณาการ: การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย”จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุเมตตา ประสาทแก้ว; ซัลมา รัตนเยี่ยม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55