Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6443
Title: รายงานผลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Authors: ดารีนา อาบูวะ, ริซมา สาเม๊าะ
Keywords: การเบิกจ่ายงบประมาณ
การบริหารจัดการ -- การเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินทุนอุดหนุนการวิจัย
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
Issue Date: 2565
Publisher: สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: กิจกรรม การนําเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) ประเด็นการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6443
Appears in Collections:9.4.5 KM YRU FORUMItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.