Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6460
Title: การบูรณาการรายวิชาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและลดภาระงานของนักศึกษา
Authors: นินุสรา มินทราศักดิ์, สุไลมาน หะโมะ
คมวิทย์ สุขเสนีย์, นาเดีย ปายอ
วันฮารงค์ บินอิสริส
Keywords: การบูรณาการรายวิชา
ลดภาระงานของนักศึกษา
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
กระบวนจัดการเรียนการสอน
Issue Date: 2565
Publisher: สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: กิจกรรม การนําเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6460
Appears in Collections:9.4.5 KM YRU FORUMItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.