Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5232
Title: โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน)
Authors: ศรีประไพ อุดมละมุล
สุพร สุนทรนนท์
เวคิน วุฒิวงศ์
Keywords: โครงการให้บริการวิชาการ
Issue Date: 20-Jun-2560
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Abstract: โครงการโครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน) ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 23,445 บาท มี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้เยาวชนที่ผ่าน การฝึกอบรมสามารถแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่างและเผยแพร่แก่สาธารณชนในโอกาสต่างๆได้ ทั้ง ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติและ เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดการแสดงศิลปะ พื้นเมืองภาคใต้ตอนล่างให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปได้ มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน มี กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนในตำบลทรายขาว จำนวน 14 คน ดำเนินการในวันที่ วันที่ 3 – 5 และ 7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์สามวัย ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจำนวน 1 เครือข่าย และ เกิดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร้อยละ 82.8 และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาของการฝึกอบรมและฝึกอบรม ศิลปวัฒนธรรมอย่างอื่นด้วย
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5232
Appears in Collections:4.03 บริการวิชาการItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.