Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5191
Title: ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายู ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Other Titles: Problems in Using Thai Language from Thai - Malayu Students in Three Southern Border Provinces
Authors: สุภา วัชรสุขุม
Keywords: ปัญหาการใช้ภาษาไทย
นักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายู
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The problem of using Thai Language
Melayu ethic students
3 southern border provinces
Issue Date: Apr-2559
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Abstract: การวิจัยเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทย ในเรื่องการออกเสียง การใช้คำ การเรียงคำเข้าประโยค ของนักเรียนนักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำวัน 2) เพื่อศึกษาปัญหามารยาททางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมการใช้ภาษา 3) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 5 จำนวน 15 โรงเรียน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 40 กลุ่มเรียน ซึ่งคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำวันกลุ่มเรียนละ 10-15 คน และมีภูมิลำเนากระจายกันอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสำคัญของคนที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานี คือเสียงวรรณยุกต์และเสียงตัวสะกดในภาษาไทย การผันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย การแปลความหมายเป็นภาษาไทยตรงตามตัว ทำให้การเรียงคำในประโยคอาจไม่ถูกต้อง หรืออาจสื่อความหมายผิดพลาด ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นปาตานีในเรื่องมารยาทในการใช้ภาษาในสังคมไทย องค์ความรู้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้ออกแบบฝึกการออกเสียงให้แก่นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5191
Appears in Collections:4.02 บทความวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-The 5th National and International Academic Conference 2016_Cover.pdf5.3 MBAdobe PDFView/Open
2016-5th YRU 108-116.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.