3.05 วิทยานิพนธ์ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 102
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนในสมาคม โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดปัตตานีนัชมูดิน สาแม
2566แรงจูงใจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ซอบารียะห์ เจ๊ะแว
2566ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ดาโอะ บาฮี
2566ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ
2566คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาประเสริฐ บำเรอ
2565การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาอัลฟิกฮฺโดยใช้เกมกล่องกฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไซฟูดิน เจ๊ะหะ
2565ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาอัลหะดีษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT (Learning Together) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อับดุลมันนาน มะดอรอแม
2565การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน สาระการเรียนรู้อัลฟิกฮฺ เรื่อง หัยฎและอิสติฮาเฎาะฮฺสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1กามีละห์ มะยุ
2565การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดนิทานประชาชาติที่ดี สาระวิชาอัลอัคลาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อัซมาน เดอะ
2566ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประถมศึกษาของ รัฐชายแดนไทยมาเลเซีย จังหวัดนราธิวาสซารีนา เต๊ะ
2566การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2นิตยา ดำมิตร
2566ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1นูรมี อูแม
2566ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3นัสริน ยูโซ๊ะ
2566ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2ต่วนฮัสนะห์ ลาดอ
2566ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีอายนา จินตรา
2565การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2แวสือมาน หามะ
2565ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสมะไซดี อับดุลกอเดร์
2565บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา แบบเข้มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ซูไรดา ดอเลาะ
2565ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ก้องภพ วิชญกูล
2565การนิเทศภายในกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุศรินทร์ ปิริยะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 102