Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4032
Title: อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”
Authors: อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
Keywords: รางวัลนักวิจัยดีเด่น
Issue Date: 19-Aug-2556
Description: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ประจำปี 2556 เรื่อง “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย นอกจากนี้ อาจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้เป็นเกียรติแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างเสริมแรงจูงใจในการทำงานวิจัย
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4032
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSC03831.JPG3.5 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.