Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4032
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
dc.date.accessioned2021-12-22T04:02:27Z-
dc.date.available2021-12-22T04:02:27Z-
dc.date.issued2556-08-19
dc.identifier.urihttp://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4032-
dc.descriptionสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ประจำปี 2556 เรื่อง “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย นอกจากนี้ อาจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้เป็นเกียรติแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างเสริมแรงจูงใจในการทำงานวิจัยen_EN
dc.subjectรางวัลนักวิจัยดีเด่น
dc.titleอาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”en_EN
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSC03831.JPG3.5 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.