Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-09-14โครงการนำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชนสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-08ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุภา วัชรสุขุม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
2562-12ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2559-04ผลการสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2563-05ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2561-05-26การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการกลุ่มโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5บัลกีส ดะยี; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2561-05-26การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นูรฮาซีดีน มะลูมุ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; พรรณนี ธรรมประเสริฐ
2561-03-19โครงการนำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชนสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-05-26ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาคอรีเย๊าะ ดีปาตี; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2560-10-29การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; กูรอฮายา ยือแร; รอกีเยาะ ยูโซ๊ะ; อารีนา เจ๊ะนิ