Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 315 to 334 of 3537 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-05-18اللغة العربية يف جامعة راجابت جاال .... حتديات ومأمولMasamdi saa; มะซัมดี สะอะ
2017-05-18أمهية استخدام الترادف يف تعليم اللغة العربيةAdilah Hayeeniwea; อาดีละห์ หะยีนิแว
2557กรอบความร่วมมือ โครงการ Google for Education โดยใช้ Google Apps for Education สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาXperia Co.,Ltd. (Certified Google Partner)
2566-03-23กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรหัสลินดา บินมะแอ; สูไรยา สาเหาะ; มุกมีนะห์ ดอเล๊าะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2566-02-21กระถางเพาะชำที่ย่อยสลายได้จากเถ้าลอย ขุยมะพร้าวและกาบกล้วยอาริสวาณี แยนา; ซอบารียะห์ สะแลแม; ปัทมา พิศภักดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561กระบวนการกำหนดทางเลือกในการจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จุฑามาศ แก้วมณี
2565กระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชน ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในสถานการณ์โควิด19วัชระ ขาวสังข์, ชมพูนุท ศรีพงษ์; ภูตรา อาแล, นุชนภา เลขาวิจิตร์; ปิยะดา มณีนิล, มัสนา ตาเหร์
2566-08-17กระบวนการจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุประเภทเครื่องทองเหลืองมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2560กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)อามีนา ไชยกุล
2564กระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาเสรี ภักดี
2565กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนําเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติวิไลวรรณ วิไลรัตน์; สรียา หมัดอาด้ำ
2566-07-17กระบวนการฟอกย้อมเส้นใยใหม่ธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2563กระบวนการออกแบบงานบริการวิชาการ : ชุมชนได้เดินต่อ อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ สร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษาปวีณา เจะอารง
2564-01กระบวนการแปรสภาพชานอ้อยที่เหมาะสมด้วยวิธีการทางกายภาพร่วมกับเคมีเพื่อเป็นสับเสรทในการผลิตเอทานอลอดุลย์สมาน สุขแก้ว; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2558-05-20กระเบื้องจากขี้เถ้าลอยไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; ซูไวบะห์ มะหมีน; อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ
2560กลยุทธ์การบริหารร้านกาแฟโบราณตำมือ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลาอามีนะ เจะดาราแม; เจ๊ะซากีนะห์ สาและ; สุใบดะห์ มะ; วัชระ ขาวสังข์; พรรณนภา ดวงสุวรรณ
2021-03-17กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้ำทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยม เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลสิุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2018กลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานชมพูนุท ศรีพงษ์
2560กลยุทธ์ทางการบริหารของผู้ประกอบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กรณีศึกษาธุรกิจบูดู) ของจังหวัดปัตตานีฟิตรี หะแว; นูรีดา ลาลา; โนรีดา สุหลง; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม