Browsing by Author โสภณ พฤกษวานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-05-22กลวิธีการปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงของวัยรุ่นฟาร์ตีณี สามะแอ; ซันซูรี หะยีอาลี; นูรีซา เจ๊ะเดน; นูรียะห์ หะยีมะแซ; ยุสรอ สาเม๊าะ; สูไวบะห์ สาและ; โสภณ พฤกษวานิช
2562การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีซูไรดา เจะนิและคณะ; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; ปองทิพย์ หนูหอม; โสภณ พฤกษวานิช
2563-05การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; โสภณ พฤกษวานิช
2559การศึกษาภูมินามของหมู่บ้านในอาเภอรามัน จังหวัดยะลาซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; ถาวร มณีนิล; โสภณ พฤกษวานิช; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; อาลิษา เซ็งกะแซรี
2561-05-26ความสามารถในการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว : กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตัสนีม อาลี; โซเฟียนี เปาะลิง; อาอีเสาะห์ รอยะ; การีมะห์ เจ๊ะเลาะ; โสภณ พฤกษวานิช
2560-05-03ศึกษาภูมินามของหมู่บ้านในอำเภอรามัน จังหวัดยะลาซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; ถาวร มณีนิล; โสภณ พฤกษวานิช; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; อาลิษา เซ็งกะแซรี
2017-02สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; ซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; โสภณ พฤกษวานิช