Browsing by Author อับดุลรอแม สุหลง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-04-11PENGARUH KARYA ULAMA PATANI TERHADAP PENDIDlKAN DI ALAM MELAYUอับดุลรอแม สุหลง
2564-12การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาอรรถธิบายอัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับสื่อ มัลติมีเดียท ี่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1นัจวา มามุ; อับดุลรอแม สุหลง; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
2564-12การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอัลฟิกฮ ์ สำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตำบลยุโป อำเภอเมือง จ ังหวัดยะลามูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง; ยามีละห์ โต๊ะแม
2563-10การปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการของโรงเรียนต้นตันหยงอับดุลรอแม สุหลง; มูหำหมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานแบบนูรอนียะห์โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Motion Infografic) ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มูลนิธิสตรีมลายูเพื่อพัฒนาการศึกษาซาฮีดะห์ มูซอ; ยามีละห์ โต๊ะแม; อับดุลรอแม สุหลง
2565การสอนภาษาอาหรับ 2 แบบออนไลน์ประกอบด้วยอีเลอร์นิ่งอับดุลรอแม สุหลง
2564-12ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) ที่มีผลต่อความสามารถในการ ท่องจำอัลกุรอาน สำหระบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ยุสรอน เจะนุ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12ผลของการใช้นิทานเรื่องสั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ อัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อาอีเซ๊าะ อุเซ็ง; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง