Browsing by Author ศิริชัย นามบุรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Tourists’ Demands towards Tourism Management afer Covid-19นันทรัตน์ นามบุรี; ศิริชัย นามบุรี; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2566-02-21การจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในรายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศิริชัย นามบุรี
2557-07-11การประยุกต์ใช้สื่อ Social Media กับการเรียนการสอนอิมรอน แวมง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ; จันทนา มีชัยชนะ
2561-05การประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; ศิริชัย นามบุรี; อัสมาอ์ โต๊ะยอ
2564-03การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน รายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศิริชัย นามบุรี
2561-07-19การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; ศิริชัย นามบุรี
2559การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่1ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; ศิริชัย นามบุรี; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2553-01การพัฒนารูปแบบและโมดูลซอฟต์แวร์สำหรับประเมินและปรับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบทางการเรียนของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่งศิริชัย นามบุรี; นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์; มนต์ชัย เทียนทอง
2559-12การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิมรอน แวมง; มูนีเร๊าะ ผดุง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ
2557-07-11การอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจันทนา มีชัยชนะ; ศิริชัย นามบุรี; มูนีเร๊าะ ผดุง; เอกภักดิ์ มีชัย; นิพนธ์ บาดกลาง
2560-12-27คณะวิทย์ฯเหมา 2 รางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2017” สายวิชาการและสายสนับสนุนศิริชัย นามบุรี; อนันท์ ดอเลาะ
2556-02-23นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; นูรีนา มะมิง; นูรีซัน สะยาดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; นูซาอาด๊ะ มะยิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ศิริชัย นามบุรี; วันชนะ พรหมทอง
2555-11-29นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับ 5 รางวัล การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2555พารีดา ดีเย๊าะ; ฮารตีนี เจะลี; ธนากร ปามุทา; จันทนา มีชัยชนะ; มูฮัมหมัดฮุสนี หะยียูโซะ; นาซีบ๊ะ มานิ; ฮุสณา ตาเยะ; ศิริชัย นามบุรี; สูฮัยลา บินสะมะแอ; นิลดา เจะแว; อารีพะ ดอกอ; สีตีรอฮานี คามิส; อัรฟาน มะดือราแม; ปทิตตา ดิษฐโส; รุสนี กาแมแล
2554-09-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้ปทิตตา ดิษฐโส; อัมรัน เจ๊ะนิ; ศิริชัย นามบุรี; จันทนา มีชัยชนะ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2555-09-07นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมปทิตตา ดิษฐโส; นูรี ยะดิง; รอยฮาน สาและ; เจ๊ะซูไฮมี แซมา; อัรฟาน มะดือราแว; ซารีม๊ะ หะยี; ศิริชัย นามบุรี; มารีย่า มุงยีปิ
2564ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง รายวิชาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ศิริชัย นามบุรี
2013-09-16ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์:วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศิริชัย นามบุรี
2556-02-22สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี PDCAมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฟิตเราะห์ หะยีบารอเฮง; สุพรรณี เจ๊ะซู; นัสรู ตือง๊ะ; ศิริชัย นามบุรี; ธีรกานต์ ชาญณรงค์; รุสนี กาแมแล; นิลดา เจะแว
2562-06-20อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2018” สายวิชาการศิริชัย นามบุรี
2565-03-31อาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564ศิริชัย นามบุรี