Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4161
Title: สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี PDCA
Authors: มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
ฟิตเราะห์ หะยีบารอเฮง
สุพรรณี เจ๊ะซู
นัสรู ตือง๊ะ
ศิริชัย นามบุรี
ธีรกานต์ ชาญณรงค์
รุสนี กาแมแล
นิลดา เจะแว
Keywords: แนวปฏิบัติที่ดี PDCA
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
Issue Date: 22-Feb-2556
Description: เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย นายมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นางสาวฟิตเราะห์ หะยีบารอเฮง นางสาวสุพรรณี เจ๊ะซู นายนัสรู ตือง๊ะ และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิริชัย นามบุรี นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์ พร้อมด้วยนักศึกษารุ่นพี่ นางสาวรุสนี กาแมแล นางสาวนิลดา เจะแว เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาในเวทีคุณภาพ ประจำปี 2555 ในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการ “มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 4” ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 14-18 มกราคม 2556 ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เวลากว่า 2 เดือนต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นกิจกรรมส่งเสริม 3D คือ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการทำงานโดยใช้พื้นฐานของประชาธิปไตย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้าน “มีวินัย มีจิตสาธารณะ และมีสัมมาคารวะ” อีกด้วย ผลการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี “โครงการมหกรรมกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 4” ครั้งนี้ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาได้ดำเนินงานตามกิจกรรมวงจรคุณภาพ PDCA ได้อย่างครบถ้วน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในเชิงวิชาการอีกด้วย
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4161
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
good-practice12.jpg457.84 kBJPEGView/Open
good-practice16.jpg476.3 kBJPEGView/Open
good-practice19.jpg441.28 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.