Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/3998
Title: นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555
Authors: โพซี วาจิ
ซูฮายา หะยีหามะ
นูรีนา มะมิง
นูรีซัน สะยาดะ
อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
รุสลี สามะลาแล
อุสมาน กาเดาะ
อีลีหย๊ะ สนิโซ
นูซาอาด๊ะ มะยิ
พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
ศิริชัย นามบุรี
วันชนะ พรหมทอง
Keywords: วิจัยนักศึกษา
Issue Date: 23-Feb-2556
Description: สำนักงานส่งเสริมการวิจัย (สกว.) ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนวิจัยจากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 (South pus II) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. เป็นประธานในพีธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนวิจัยและร่วมนำเสนอจำนวน 3 ผลงาน และได้รับรางวัลจากการนำเสนอดังนี้ “อิฐบล็อกประสานจากเถ้าไม้ยางพารา” โดยนายโพซี วาจิ นางสาวซูฮายา หะยีหามะ นางสาวนูรีนา มะมิง และนางสาวนูรีซัน สะยาดะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มี อ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 2 “การอบแห้งยางแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์-อินฟราเรดร่วมสารดูดซับสำหรับครัวเรือน” โดยนายรุสลี สามะลาแล และนายอุสมาน กาเดาะ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มี อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลดี “ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ” โดยนางสาวนูซาอาด๊ะ มะยิ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 มี อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ดร.ศิริชัย นามบุรี และนายวันชนะ พรหมทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/3998
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSC02836.JPG1.07 MBJPEGView/Open
DSC02843.JPG1.07 MBJPEGView/Open
SAM_2088.JPG3.02 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.