Browsing by Author ศรีประไพ อุดมละมุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-02การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโบราณสถาน : กรณีศึกษาโบราณสถาน บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; ซูลฟีกอร์ มาโซ; เวคิน วุฒิวงศ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง; ซอฟียะห์ แชลี
2554ความคาดหวังของประชาชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ศรีประไพ อุดมละมุล; นินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2561-01-27ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการสำนักงานทะเบียนราษฏร์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลานูรีปาซียะห์ บารานิง; ยุทธนา กาเด็ม; ศรีประไพ อุดมละมุล; อานนท์ มุสิกวัณณ์; นินุสรา มินทราศักดิ์
2559ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง
2560-02-07ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สมบัติ โยธาทิพย์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; แวมามุ แวหะมะ
2561-01-27แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีลัฐิกา โชติวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ศรีประไพ อุดมละมุล; ยุทธนา กาเด็ม
2562-01-27แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; มัสวิณี สาและ; ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพัตรา รุ่งรัตน์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; นูลอัฟฎา สาและ
2563-01-27แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงแบบมีส่วนร่วมนินุสรา มินทราศักดิ์; มัสวิณี สาและ; ศรีประไพ อุดมละมุล; อานนท์ มุสิกวัณณ์
2562-05-25โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-06-20โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน)ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2558-07โครงการรวบรวมภูมิปัญญาของตำบลท่าสาปศรีประไพ อุดมละมุล
2561-05-22โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชนศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์