Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5236
Title: โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
Authors: ศรีประไพ อุดมละมุล
สุพร สุนทรนนท์
เวคิน วุฒิวงศ์
Keywords: โครงการบริการวิชาการ
Issue Date: 25-May-2562
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Abstract: โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเร ยน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการโดยใช้งบประมาณการศึกษา เพื่อปวงชนปี 2562 จานวน 27,634 บาท ม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เครือข่ายแก่สมาชิกเกษตรกรสวนทุเร ยน เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเครือข่าย ม ลักษณะ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครือข่ายสวนทุเร ยน ตาบลทรายขาว และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ม กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสวนทุเร ยน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ จานวน 25 คน ดาเนินการในระหว่างวันท่ 28 – 29 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จานวน 1 เครือข่าย และเกิดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเครือข่าย ซึ่งผลท่ได้รับ คือ สมาชิก เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเร ยน ตาบลทรายขาว อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ม อาช พและรายได้ ท่มั่นคง นาไปสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจากการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.00 ม ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป ค่าเฉล่ย 4.64 และความพึงพอใจในภาพรวม โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.00 ม ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ค่าเฉล่ย 4.56 ในการจัดโครงการครั้งน้ ไม่พบเจอปัญหา เนื่องจากเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเร ยน ตาบลทรายขาว อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ม การดาเนินงานบริหารเครือข่ายท่ม ประสิทธิภาพ โดยม ข้อเสนอแนะ คือ เครือข่ายควรม การต่อยอดกิจกรรมของเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายม สมาชิกท่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ ความมั่นคงของเครือข่าย
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5236
Appears in Collections:4.03 บริการวิชาการItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.