Browsing by Author วิไลวรรณ วิไลรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2565กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนําเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติวิไลวรรณ วิไลรัตน์; สรียา หมัดอาด้ำ
2562-07-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ KWL ประกอบรูปแบบแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นูรีละห์ เดจิ; วิไลวรรณ วิไลรัตน์
2562-11การสร้างแรงบันดาลใจจากครูต้นแบบเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักศึกษาวิชาชีพครู ในสามจังหวัดชายแดนใต้ราศรี สวอินทร์; วิไลวรรณ วิไลรัตน์; ศุภรัตน์ มฤคี; มลิวรรณ รักษ์วงศ์; วิทิต บัวปรอท
2559-04-24ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทรายขาวทัศณา เกื้อเส้ง; มลิวรรณ รักษ์วงศ์; ราศรี สวอินทร์; วิไลวรรณ วิไลรัตน์; เลิศยศ เผื่ออำนาจ
2563จากห้องเรียนภูมิสารสนเทศสู่การแข่งขัน Arc GIS onlineสรียา หมัดอาด้ำ; วิไลวรรณ วิไลรัตน์
2562-02-22ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลาราศรี สวอินทร์; วิไลวรรณ วิไลรัตน์; สรียา หมัดอาด้ำ
2560-03-20โครงการสำนึกรักษ์นครยะลาวิไลวรรณ วิไลรัตน์
2561-03-18โครงการสำนึกรักษ์นครยะลาวิไลวรรณ วิไลรัตน์; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์