Browsing by Author วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-09-0410 เคล็ดลับฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2561-07-20การทับศัพท์ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมส าหรับเยาวชนรางวัลซีไรต์นูรีดา เจ๊ะสามอเจ๊ะ; วันไซหนับ สามะอาลี; นูรซอลีฮา นิระเฮง; นิชาภัทรชย์ รวิชาติ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2561-07-20การธำรงภาษามลายูถิ่นปัตตานีของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาอัสมาณี ฮะกือลิง; รีดาห์ วานิ; รอฮายา เยาะ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2562-11-30การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LTวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ; วันทนี แสงคล้ายเจริญ; มูฮาหมัดสุกรี หะยีสะนิ; จิตสุดา ละอองผล; นิชาภัทรชย์ รวิชาติ; สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์
2564-05การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Togetherวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ; วันทนี แสงคล้ายเจริญ; มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ; จิตสุดา ละอองผล; นิชาภัทรชย์ รวิชาติ; สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์
2560-10-18การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2561-07-20การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยรุสนี มะแซ; มูซัยนะห์ สาแม็ง; ซูรียาตี มานี; จิตสุดา ละอองผล; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2561-05-08การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ; นิปัทมา การะมีแน; จิตสุดา ละอองผล; นิชาภัทรชย์ รวิชาติ; วันทนี แสงคล้ายเจริญ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ; สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์
2561-09-25การศึกษาการสลับภาษามลายูถิ่นปัตตานี-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2018-07-11การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ; นิชาภัทรชย์ รวิชาติ; มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ; นิปัทมา การะมีแน; จิตสุดา ละอองผล; สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์; วันทนี แสงคล้ายเจริญ; Mercy T. Concepcion
2564-05การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในเขตอําเภอเมืองจังหวัดยะลาจิตสุดา ละอองผล; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2560-05-03การศึกษารูปแบบการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลามูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ; นิปัทมา การะมีแน; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2561-07-20การศึกษาลักษณะการใช้สื่อกับกระบวนการการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลาฟัดลีนา ยูโซะ; อิสตีซัน สุหลง; สุไรยา ยูโซ๊ะ; นิปัทมา การะมีแน; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2563การสร้างนักศึกษาสู่นักวิจัยวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ; วันทนี แสงคล้ายเจริญ; นิชาภัทรชย์ รวิชาติ; สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์; จิตสุดา ละอองผล; มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ
2016-09-19คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้คำที่ต่างกัน (British English and American English)วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2561-07-20ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกศนีย์ มากช่วย; อามานี สามะอะ; ซีฮัม อุมา; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ; มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ
2561-05-08ปัญหาและอุปสรรคด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพนนี แบซา; ฟาตีฮะห์ กีโต๊ะ; กูพารีด๊ะ กูบูโด; มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2016-09-20รู้หรือไม่“คำศัพท์”ภาษาอังกฤษที่เรามักพูดกันติดปากความจริงแล้ว“มันผิด”วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2017รู้หรือไม่“คำศัพท์”ภาษาอังกฤษที่เรามักพูดกันติดปากความจริงแล้ว“มันผิด” -วรเวทย์พิสิษ ยศศิริวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2018-09-25ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนออทิสติกฮัลวาร์ อุทาย; มาเรีย หะระตี; ฮัสนียา มะดือเระ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ