Browsing by Author มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-01กระบวนการแปรสภาพชานอ้อยที่เหมาะสมด้วยวิธีการทางกายภาพร่วมกับเคมีเพื่อเป็นสับเสรทในการผลิตเอทานอลอดุลย์สมาน สุขแก้ว; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2564-04-01การจำลองลักษณะการไหลของน้ำผ่านกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วแบบคาปลานอาหมัด แวบือราเฮง; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2563การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2563-02-06การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เหมาะสมจากผักตบชวาอดุลย์สมาน สุขแก้ว; อาอีซะห์ แกแซแอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฟาอิซ อีแต
2565-03-10การพัฒนาเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ไผ่กัรตีนี ยาโงะ; ลุตฟี สือนิ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2563-11-05การวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลที่ไหลผ่านกังหันน้ำแบบคาปลาน สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; อาหมัด แวบือราเฮง; อีลีหย๊ะ สนิโซ; บุญธิดา จิรรัตนโสภา; จักราวุธ เตโช
2564-04-01การศึกษาอิทธิพลของจำนวนใบต่อสมรรถนะของกังหันน้ำแบบคาปลานนุรมา แวโดยี; โสรญา เจะแต; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ลุตฟี สือนิ; ฮูเซ็ง ชายดานา; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2565-10-25การศึกษาอิทธิพลของมุมการบิดแม่เหล็กต่อสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; คอลีดี เปาะแต; อิสมาแอล กาแม; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2556-11-22นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; นัสรู ตือง๊ะ; อาริฟ อุเซ็ง; ซุลกิพลี กาซอ; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2556-03-06นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาอันวา หะยีบากา; อิบรอเฮง จารง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; รอซาลี กายอ; วันซามัน มุซายี; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; กัสมีรา กูโน; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ซุลกิพลี กาซอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ซากียะห์ โต๊ะโด; ฟาดีละห์ อูมา; อสุรินทร์ มะเด็ง; นัสรู ตือง๊ะ; มารียานี แมแลแมง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2566-02-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนอเสนอบทความวิจัยระดับชมเชย ประเภท Poster Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22เจ๊ะมีเน๊าะ เล๊าะยิ; นูร์ฟาติน ยะโก๊ะ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2564-10-18นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา)คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; มัสณี ฮาเกาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2566-10-19นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ Social media ภายใต้โครงการรากแก้ว ประจำปี 2566บูคอรี สาเร๊ะ; อริสฟาน ปะเง๊าะ; นัสรีน สาบวช; นูดร์มี ด่อเล๊าะ; ญาวานี อาแว; อิบตีซัน อิแต; ณัฐภัสสร อิแอ; อารือฟัต มะแซ; อิมรอน อุมาร์; แวนูรีซัน ดือราแม; ต่วนซูไรดา ต่วนปูเตะ; อานีซะห์ ดือราแม; อาอีดะฮ์ เจะมะ; วาริษา วาแม; ลุตฟี สือนิ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; เอกชัย สิงหเดช
2557-02-14บุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 57ฮูเซ็ง ชายดานา; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2563-02-06ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Pseudomonas aeroginosaอดุลย์สมาน สุขแก้ว; รอยฮาน แวนาแว; หาฟีซู ดือราแม; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; รูฮัยซา ดือราแม
2564รายงานวิจัยการออกแบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบเกลียวอาร์คิมิดีสขนาดเล็กอีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฮูเซ็ง ชายดานา
2556-02-22สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี PDCAมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฟิตเราะห์ หะยีบารอเฮง; สุพรรณี เจ๊ะซู; นัสรู ตือง๊ะ; ศิริชัย นามบุรี; ธีรกานต์ ชาญณรงค์; รุสนี กาแมแล; นิลดา เจะแว
2564-03-27อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คว้ารางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรม THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซียอีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฮูเซ็ง ชายดานา
2563-02-06อิทธิพลของระดับน้ำในท่อต่อสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; กัรตีนี ยาโงะ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นัสรู ตือง๊ะ; ลุตฟี สือนิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; อีลีหย๊ะ สนิโซ