Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4021
Title: นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษา
Authors: อันวา หะยีบากา
อิบรอเฮง จารง
อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
โพซี วาจิ
ซูฮายา หะยีหามะ
รอซาลี กายอ
วันซามัน มุซายี
รุสลี สามะลาแล
อุสมาน กาเดาะ
กัสมีรา กูโน
อีลีหย๊ะ สนิโซ
ซุลกิพลี กาซอ
มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
ซากียะห์ โต๊ะโด
ฟาดีละห์ อูมา
อสุรินทร์ มะเด็ง
นัสรู ตือง๊ะ
มารียานี แมแลแมง
สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
Keywords: รางวัลในโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Issue Date: 6-Mar-2556
Description: เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ และ อ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร จากการพิจารณาคุณภาพโครงงาน มีผลการประเมินผลงานดังนี้ ประกาศเกียรติคุณเหรียญทอง - “วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโปรเจ็คไทล์ กรณีศึกษาจรวดขวดน้ำ” โดย นายอันวา หะยีบากา และนายอิบรอเฮง จารง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มี อ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกาศเกียรติคุณเหรียญเงิน - “อิฐบล็อกประสานจากเถ้าไม้ยางพารา” โดย นายโพซี วาจิ และนางสาวซูฮายา หะยีหามะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มี อ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกาศเกียรติคุณเหรียญทองแดง - “วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก กรณีศึกษาภายในของเหลว” โดย นายรอซาลี กายอ และนายวันซามัน มุซายี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มี อ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา - “การอบแห้งยางแผ่นยางแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน” โดย นายรุสลี สามะลาแล นายอุสมาน กาเดาะ และนายกัสมีรา กูโน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มี อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ และ อ.ซุลกิพลี กาซอ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา - “สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของการลดความชื้นส้มแขกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” โดย นายมูฮำหมัดคอยรี หะยีบากา นางสาวซากียะห์ โต๊ะโด และนายฟาดีละห์ อูมา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มี อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ และ อ.ซุลกิพลี กาซอ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา - “การวัดความเข็มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุทรงกระบอก” โดย นายอสุรินทร์ มะเด็ง นายนัสรู ตือง๊ะ และนางสาวมารียานี แมแลแมง นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มี อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ และ อ.สมการณ์ ชัยวรากรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น - “การอบแห้งยางแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน” โดย นายรุสลี สามะลาแล นายอุสมาน กาเดาะ และนายกัสมีรา กูโน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มี อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ และ อ.ซุลกิพลี กาซอ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4021
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_4483.JPG3.23 MBJPEGView/Open
IMG_4485.JPG3.16 MBJPEGView/Open
IMG_4494.JPG3.42 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.