Browsing by Author ปิยะดา มณีนิล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การจัดการทักษะการนําเสนอผลงาน conference For national or internationalวัชระ ขาวสังข์; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ภูตรา อาแล; นุชนภา เลขาวิจิตร์; ปิยะดา มณีนิล; มัสนา ตาเหร์
2559การบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลานัสรินทร์ สุวรรณ์; อนาวินทร์ ยายอ; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล
2562การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบที่ 151 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานตัดเย็บกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าเพสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กําแพงดี; พอหทัย ซุ่นสั้น; พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559การพัฒนาสื่อความจริงเสมือนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ปิยะดา มณีนิล; อมรเทพ มณีเนียม; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2021การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ) จังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; เวสารัช คงนวลใย
2563การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม; สัสดี กำแพงดี; ปิยะดา มณีนิล
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2560ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและ รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สัสดี กำแพงดี; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2560พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานิอานีซา ดอเลาะ; ซูไรดา เล๊าะโอะ; ฟิคอรีย๊ะ ฆานิง; อาตีฟะห์ อาแว; ฮาฟีซา ซีบะ; ปิยะดา มณีนิล; วัชระ ขาวสังฃ์
2562-10-22พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561พันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญนจธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชน ของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่บ้านทหารบก; สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2561ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สัสดี กำแพงดี
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดุษฎี นาคเรือง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ปิยะดา มณีนิล