Browsing by Author นันทรัตน์ นามบุรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562HALAL FOOD PRODUCT DEVELOPMENT CRISPY SABA BANANA TOM YUM FLAVOR OF COMMUNITY ENTERPRISE IN THE THREE SOUTHERN BORDER PROVINCESนันทรัตน์ นามบุรี
2563THE STRUCTURAL RELATIONSHIP OF FACTORS AFFECTING MANAGERIAL EFFICIENCY OF MANUFACTURING INDUSTRIESสุกฤษตา พุ่มแก้ว; พยอม ตอบประโคน; อรวรรณ กมล; นันทรัตน์ นามบุรี; สุภาพร จันทรคีรี; เจนตา แก้วไฝ
2563Tourists’ Demands towards Tourism Management afer Covid-19นันทรัตน์ นามบุรี; ศิริชัย นามบุรี; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2557การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจชุมชนนันทรัตน์ นามบุรี; จริยา สุขจันทรา; ธีรยุทธ มูเล็ง
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2021-03-31การพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามวิถีปกติใหม่อัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; สุกฤษตรา พุ่มแก้ว; อรวรรณ กมล; สุนีย์ เครานวล; รอมลี เจะดอเลาะ
2549-01การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินและปัจจัยที่ส่งเสริมการจำหน่ายนันทรัตน์ นามบุรี; จริยา สุขจันทรา
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้า. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทรัตน์ นามบุรี
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2019การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์สานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธดิา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; อัปสร อีซอ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2021การสร้างแบรนด์ "dure" กระเป๋าเตยหนามจักสานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; สุกฤตรา พุ่มแก้ว; วิโรจน์ ไพบลูย์เวชสวสัดิ์
2561คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษานันทรัตน์ นามบุรี
2561คณบดีคณะวิทยาการจัดการรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่นันทรัตน์ นามบุรี
2560ความต้องการของผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชีในการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่การปฏิบัติงานจริงเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; นันทรัตน์ นามบุรี; มานพ ทองไทย; วัชระ ขาวสังข์; สุกรีซัน มูดอ; อาวาตีฟ อาบูนิเปาะ; นูรูลฮูดา สือแม; รุสนานี โตะเฉ่ง
2018ตัวแบบประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจ SMEs ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นันทรัตน์ นามบุรี
2561ตัวแบบประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นันทรัตน์ นามบุรี
2563นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ; มนัส สุทธิการ; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสด