Browsing by Author กนกวรรณ กาญจนธานี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2559การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2559การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “สะดาวา” จังหวัดปัตตานี ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2017การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2560การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2558การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2014การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กนกวรรณ กาญจนธานี; ณัฐธิดา สุวรรณโณ; อนุ เจริญวงศ์ระยับ
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกนกวรรณ กาญจนธานี; ณัฐธิดา สุวรรณโณ; อนุ เจริญวงศ์ระยับ
2562-10-22พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชน ของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่บ้านทหารบก; สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2558สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)กนกวรรณ กาญจนธานี
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากนกวรรณ กาญจนธานี; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; ปิยะดา มณีนิล; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2558อิทธิพลของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่อการยอมรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กนกวรรณ กาญจนธานี
2559-09-24โครงการต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน ต.ท่าสาป กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการจัดการกลุ่มเบเกอรี่กนกวรรณ กาญจนธานี