Browsing by Author สุภา วัชรสุขุม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-08การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม
2559-04การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ
2559-04-24การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราณี หลำเบ็ญสะ; ศุภลักษณ์ สินธนา; พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อานัส รุ่งวิทยพันธ์; นิยามาล อาแย; อามีเนาะ ดีแม; นิฮารงค์ โตะสู
2561-05-26การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการกลุ่มโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5บัลกีส ดะยี; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
2559-04การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ
2559-04-24การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น)พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; ศุภลักษณ์ สินธนา; ปราณี หลำเบ็ญสะ; สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อานัส รุ่งวิทยพันธ์; นิยามาล อาแย; อามีเนาะ ดีแม; นิฮารงค์ โตะสู
2561การใช้ภาษามลายูปาตานีของนักเรียนในโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา-พหุภาษา จังหวัดยะลาศุภลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; สุภา วัชรสุขุม; นิยามาล อาแย; นิฮารงค์ โต๊ะสู; อามีเนาะ ดีแม
2563นวัตกรรมละครสร้างสรรค์ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุภา วัชรสุขุม; ซอฟูวะห์ กูโน
2562-12ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2559-04ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายู ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม
2555ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม
2560-08ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุภา วัชรสุขุม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
2560-10-18ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้(Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสุภา วัชรสุขุม
2530ร็องเง็งสุภา วัชรสุขุม