Browsing by Author มูนีเร๊าะ ผดุง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 37 of 37 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด
2566-07-20นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลระดับดีมาก ภาคบรรยาย การศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566ชัญญานุช แย้มไสว; มูนีเร๊าะ ผดุง; รูฮัยซา ดือราแม
2566-07-20นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ภาคบรรยาย การศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566รัฐเดช เซ็ง; มูนีเร๊าะ ผดุง
2561-06-11นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)อับดุลการีม มะดีเยาะ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (ระดับดี) การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาลักษ์ขณาวดี ชุ่มแก้ว; ซูไรยะห์ ดอเลาะ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2564-02-10บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานวันราชภัฏ 64 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” พร้อมคว้า 9 รางวัล บุคคลดีเด่นนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อารอฟัต อาบู; อาเรีย มะแห; ซูบายด๊ะ มะแซ; สุใบด๊ะ เลาะลาแม; นูรฮานีซา สาเร๊ะ; นาซูรา วาแม; สูไรดา ยามา; นูรไลลา บือแน; ฮูดา เจ๊ะแวมาแจ; อารีดา ยามา; นุร์อาตีก๊ะ โวะ; ซาฟีรา สาและ; พลากร ประสงค์; มูนีเร๊าะ ผดุง; อุบล ตันสม; รอมลี เจะดอเลาะ; เมธิยา หมวดฉิม
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2566-02-21ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการ์ดเกมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัล วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3ภูริเดช หอมจันทร์; ซูไมยะห์ สมูซอ; พิริยะพร อ้อยหวาน; ศักดินนท์ วิเชียรรัตน์; อาลีสา เจะเลาะ; นัซมา เจะมิง; สุธาสินี รักดี; มูนีเร๊าะ ผดุง
2563รายงานวิจัย การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; ยัสมูน สาและ
2563รายงานวิจัยการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; ยัสมูน สาและ
2563รายงานวิจัยการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; ยัสมูน สาและ
2556-01สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสมูนีเร๊าะ ผดุง; สุรชัย สุขสกุลชัย; วิราพรรณ แก้วประพันธ์; สิริพร ศรเรือง; พิมพรรณ อนันทเสนา; รูซรีนา ปาแนแจกะ
2559-07-29หนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ธวัชชัย ปราณขำ; สารีนา อุมา; มูนีเร๊าะ ผดุง
2562-07-10อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้า 2 รางวัลนักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มูนีเร๊าะ ผดุง
2564-03-27อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสาขาคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดงการประกวดนวัตกรรม THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซียลิลลา อดุลยศาสน์; มูนีเร๊าะ ผดุง
2563โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21มูนีเร๊าะ ผดุง; ปัทมา พิศภักดิ์