Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4059
Title: อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้า 2 รางวัลนักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
Authors: อิสมะแอ เจ๊ะหลง
มูนีเร๊าะ ผดุง
Keywords: นักวิจัยดีเด่น
Issue Date: 10-Jul-2562
Description: เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Local Development) ร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาให้กว้างขวาง รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นองค์ปาฐก หัวข้อ วิจัย : สู่การพัฒนาท้องถิ่น ภายในงานมีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคว้า 2 รางวัล ได้แก่ - รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ - รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ได้แก่ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4059
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.jpg57.74 kBJPEGView/Open
02.jpg67.46 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.