Browsing by Author มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-08-17กระบวนการจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุประเภทเครื่องทองเหลืองมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2566-07-17กระบวนการฟอกย้อมเส้นใยใหม่ธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2554-10-25การจักสานไม้ไผ่แตะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "มรดกสิ่งทอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2554-11-02การทำดอกไม้ใยบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565การศึกษาภาพเขียนสีโบราณเขายาลอ ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2566-06-22การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด อตีตาญาลอ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ขุมทรัพย์องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ง่ายๆ แค่สแกนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565จัดกิจกรรม "ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565จัดกิจกรรมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ "สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-11-08จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2566-02จัดงาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” เสน่ห์พหุวัฒนธรรม มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2566-01-19จัดงาน“เทศกาลตรุษจีน” ปี 2566มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-10-04จัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-12-14จัดอบรมปฏิบัติการศิลปะการแสดงพื้นบ้านสิละและมะโย่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-12-12จัดแสดงนิทรรศการ “ร้อยศิลป์ ร้อยดวงใจ ระลึกถึงพ่อ ร.9”มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2566-03-04จิตรกรรมไทยพื้นถิ่นชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564-03-22บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม