Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6902
Title: การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "มรดกสิ่งทอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"
Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Keywords: ปราชญ์
ภูมิปัญญา
มรดกสิ่งทอ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านมรดกสิ่งทอ จากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อผลิตสื่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน มรดกสิ่งทอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้3) เพื่อเผยแพร่มรดกสิ่งทอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้และปราชญ์ด้านมรดกสิ่งทอของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มสิ่งทอจังหวัด ละ 5 กลุ่ม และมีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และการเก็บ บันทึกข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านมรดกสิ่งทอจากปราชญ์ชาวบ้านใน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการลงพื้นที่และคัดเลือกกลุ่มภูมิปัญญาด้านสิ่งทอในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยสามารถศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ด้านมรดกสิ่งทอได้ทั้งสิ้น จำนวน 15 กลุ่ม แบ่งเป็นจังหวัดละ 5 กลุ่ม และปราชญ์ ชาวบ้านด้านมรดกสิ่งทอ จำนวน 15 คน ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน เช่น ด้านผ้าทอ ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม รวมถึงเทคนิคและกระบวนการทำทั้งการยอมสีธรรมชาติ และสีจากเคมี 2) การผลิตสื่อ จากการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านมรดกสิ่งทอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการวิเคราะห์สื่อ และจัดการองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมในรูปแบบสื่อองค์ความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้านมรดกสิ่งทอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบรูปเล่มซึ่งสื่อนำเสนอเรื่องราวที่ เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงปราชญ์ด้านมรดกสิ่งทอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 15 กลุ่ม และปราชญ์ชาวบ้านด้านมรดกสิ่งทอ จำนวน 15 คน 3) การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ผ้าทอ ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการนำองค์ความรู้ และมรดกสิ่ง ทอไปเผยแพร่ ในงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดยะลาและจังหวัดพิษณุโลก"
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6902
Appears in Collections:8.5 วิจัยItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.